Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

VacatureOverzicht.com: de websites VacatureOverzicht.com beheerd door Pieter Smit Media B.V. en/of de door Pieter Smit Media B.V. ingeschakelde toeleveranciers.

Dienstverlening / Dienst(en): Waar in deze algemene voorwaarden over Dienstverlening of dienst(en) wordt gesproken moet hieronder worden verstaan de verschillende diensten die VacatureOverzicht.com biedt. Hierbij kan bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, gedacht worden aan de bieden van een platform voor het plaatsen en bekijken van ICT gerelateerde vacatures en/of CV's, het samenbrengen van geschikte werkgevers en werkzoekenden en of het samenstellen van gepersonaliseerde e-mails en of RSS-feeds met als doel het distribueren van delen van ICT gerelateerde vacatures en/of CV's. Ook het bezoeken van VacatureOverzicht.com wordt beschouwd als een dienst.

Content: Alle gegevens, bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, teksten en afbeeldingen, die te vinden zijn op VacatureOverzicht.com.

Levering: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering" en of "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via VacatureOverzicht.com gebruikt maakt van een al dan niet betaalde Dienst.

Overeenkomst: Gecommuniceerd aanbod van VacatureOverzicht.com, aanvaarding hiervan door klant en goedkeuring hiervan door VacatureOverzicht.com. De overeenkomst tussen VacatureOverzicht.com en klant komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge order van een door klant bestelde dienst van VacatureOverzicht.com en de aanvaarding van deze order door VacatureOverzicht.com. Onder schriftelijke order wordt in deze tevens e-mail correspondentie verstaan.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen van VacatureOverzicht.com en op alle door VacatureOverzicht.com aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op alle door VacatureOverzicht.com geboden diensten.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien ook de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van VacatureOverzicht.com, dan is slechts het in de algemene voorwaarden van VacatureOverzicht.com bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de algemene voorwaarden van de klant doet aan het voorgaande niet af.
4. Door gebruik te maken van de website VacatureOverzicht.com en/of de diensten van VacatureOverzicht.com verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart u tevens onvoorwaardelijk volledig akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

Artikel 3: Klachten

Klachten van de klant die betrekking hebben op de dienstverlening van VacatureOverzicht.com dienen schriftelijk per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht aan VacatureOverzicht.com ter kennis worden gebracht (VacatureOverzicht.com, C Virgen del Pilar 17, Marbella, España)

Artikel 4: Aansprakelijkheid

1. De content op VacatureOverzicht.com is geheel onder voorbehoud. De content is afhankelijk van vele factoren waarop VacatureOverzicht.com vaak geen invloed heeft. VacatureOverzicht.com velt bijvoorbeeld geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie in de gepubliceerde vacatures, bedrijfsprofielen en CV's. VacatureOverzicht.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden in deze gepubliceerde vacatures, bedrijfsprofielen en CV's. VacatureOverzicht.com kan voor de content op de website VacatureOverzicht.com niet aansprakelijk worden gesteld.
2. Klant is aansprakelijk voor de door hem toegevoegde content op VacatureOverzicht.com.
3. VacatureOverzicht.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van de berichten die via de website worden verzonden.
4. VacatureOverzicht.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sollicitaties die plaatsvinden n.a.v. een vacature of CV die geplaatst is op VacatureOverzicht.com.
5. VacatureOverzicht.com kan niet aansprakelijk worden gesteld door schade die is opgelopen als gevolg van downtime van de website van minder dan 5% op jaarbasis.
6. VacatureOverzicht.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van reacties en sollicitaties op geplaatste vacatures of CV's.
7. VacatureOverzicht.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen door technische mankementen aan VacatureOverzicht.com.
8. VacatureOverzicht.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste gegevens op de website.

Artikel 5: Auteursrecht

1. Auteursrecht van alle content berust bij VacatureOverzicht.com
2. VacatureOverzicht.com heeft het recht om alle content op de site te wijzigen naar eigen inzicht.
3. VacatureOverzicht.com heeft het recht bepaalde klanten toegang te verschaffen tot gepersonaliseerde VacatureOverzicht.com informatiebronnen. Klant mag de gegevens in deze gepersonaliseerde VacatureOverzicht.com informatiebronnen enkel openbaar maken volgens de met VacatureOverzicht.com afgesproken wijze en op de met VacatureOverzicht.com overeengekomen media.
4. Indien klant toestemming heeft tot het openbaar maken van een gepersonaliseerde VacatureOverzicht.com informatiebron betreft dit enkel een niet-exclusieve niet-overdraagbare overeenkomst.
5. Klant is niet gerechtigd de content op VacatureOverzicht.com of de verkregen informatie via gepersonaliseerde VacatureOverzicht.com informatiebronnen op te slaan in een archief. Content op informatie verkregen via gepersonaliseerde VacatureOverzicht.com informatiebronnen mag maximaal 1 maand in een eigen database opgeslagen worden.

Artikel 6: Geheimhouding

1. Klant is gehouden tot geheimhouding van alle gegevens, afkomstig van VacatureOverzicht.com, welke als vertrouwelijk zijn aan te merken. Hieronder vallen bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, login gegevens en paswoorden.
2. Op verzoek van daartoe bevoegde autoriteiten is VacatureOverzicht.com gerechtigd tot de klant herleidbare gegevens te verstrekken.

Artikel 7: De Overeenkomst

De overeenkomst tussen VacatureOverzicht.com en klant komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge order van een door klant bestelde dienst van VacatureOverzicht.com en de aanvaarding van deze order door VacatureOverzicht.com. Onder schriftelijke order wordt in deze tevens e-mail correspondentie verstaan.

Artikel 8: Content

1. Een vacature worden voor een maximale periode van 6 maanden geplaatst op VacatureOverzicht.com. Na deze periode wordt de vacature automatisch van de site gehaald en is het niet meer mogelijk voor bezoekers om te reageren op deze vacature. Het is daarnaast niet meer mogelijk om kostenloos deze vacature weer op de site te plaatsen.
2. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het afmelden en verwijderen van de door zijn of haar eigen ingevoerde gegevens, zoals de e-mailservice.
3. Een CV blijft voor onbepaalde duur staan op VacatureOverzicht.com totdat de persoon die deze heeft ingevoerd deze gegevens verwijderd uit de database van VacatureOverzicht.com.
4. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het up-2-date houden van de door hem of haar ingevoerde gegevens.
5. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor onjuistheden in de door hem of haar ingevoerde gegevens. VacatureOverzicht.com behoudt het recht om gegevens die onjuistheden bevatten te verwijderen van de website. Wanneer de door de bezoeker aangeleverde informatie onnauwkeurig blijkt te zijn heeft VacatureOverzicht.com het recht om deze content direct te verwijderen. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites in de informatie is niet toegestaan mits het geen toegevoegde waarde heeft of het als doel heeft de informatie via de hyperlink elders te bekijken.
6. Wanneer informatie bij de informatie over de werkgever of informatie over de werkzoekende ontbreekt of incorrect is dan heeft VacatureOverzicht.com het recht om deze informatie offline te plaatsen. VacatureOverzicht.com zal via het gekoppelde mailadres contact opnemen betreffende de offline plaatsing van de content. Zodra de content correct wordt aangevuld zal VacatureOverzicht.com overwegen de content opnieuw online te plaatsen.

Artikel 9: Prijzen

1. Alle op VacatureOverzicht.com vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief 16% BTW.

2. Alle op VacatureOverzicht.com vermelde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden.
3. Levering geschiedt tegen de op het moment van bestelling bij VacatureOverzicht.com geldende prijzen.

Artikel 10: Betaling, Wettelijke rente & Kosten

1. Het plaatsen van een vacature en de toegang tot de complete inhoud van de CV-database is enkel mogelijk tegen betaling.
2. Facturatie aan de klant geschiedt door VacatureOverzicht.com. Een kopie van deze factuur wordt digitaal toegezonden aan de klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier verwerken van deze factuur. Indien de factuur niet is ontvangen door de klant dan zal de klant zelf actie moeten ondernemen richting VacatureOverzicht.com om de betaling binnen de betalingstermijn te kunnen laten plaatsvinden indien er gekozen is om voor handmatige overboeking als betaalmethode.
3. VacatureOverzicht.com brengt bij handmatige overboeking als betaalmethode de door de klant verschuldigde bedragen middels een factuur in rekening. Volgens de overeenkomst dient betaling hiervan te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Klant verklaart de in de overeenkomst genoemde diensten te aanvaarden en daarvoor in euro's te betalen.
4. Wanneer de klant kiest voor eenmalige incasso als betaalwijze dan geeft de klant toestemming aan VacatureOverzicht.com om het totaalbedrag van de aankoop automatisch te incasseren van de opgegeven rekening.
5. Wanneer de eenmalige incasso niet verwerkt kan worden door de bank dan kan VacatureOverzicht.com overgaan tot het offline halen van de aangekochte vacatures en het weigeren van de toegang tot de aangekocht CV-database totdat de betaling correct is verwerkt.
6. VacatureOverzicht.com kan de Klant een betaalmethode weigeren wanneer de Klant een betalingsachterstand heeft of in het verleden een betaalachterstand heeft gehad.
7. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Klant in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd. Is Klant in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een of van meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrechten daaronder begrepen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Indien VacatureOverzicht.com gedeeltelijke betaling of betaling onder voorwaarde accepteert, behoudt VacatureOverzicht.com het recht op volledige voldoening.
8. Indien VacatureOverzicht.com tot maatregelen ter incasso van zijn vorderingen moet overgaan, is hij gerechtigd klant de incassokosten, waartoe mede de kosten voor juridisch advies behoren in rekening te brengen.
9. De iDEAL en eenmalige incasso betalingen worden in opdracht van VacatureOverzicht.com verwerkt door Mollie.nl.

Artikel 11: Levering

Levering m.b.t het verspreiden van vacatures en CV's door VacatureOverzicht.com vindt plaats bij publicatie van de vacatures en CV's van de klant op VacatureOverzicht.com. VacatureOverzicht.com poogt vacatures en CV's binnen 24 uur na toevoeging van klant in de database van VacatureOverzicht.com te controleren en te publiceren op VacatureOverzicht.com.

Artikel 12: Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van VacatureOverzicht.com om, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van VacatureOverzicht.com kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemien, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf VacatureOverzicht.com, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien VacatureOverzicht.com door overmacht de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is VacatureOverzicht.com gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van VacatureOverzicht.com. Ingeval van overmacht kan de klant VacatureOverzicht.com niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op de door VacatureOverzicht.com aangeboden content en de door VacatureOverzicht.com gesloten overeenkomsten is uitsluitend Spaans recht van toepassing.

Artikel 14: Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door VacatureOverzicht.com aangegane overeenkomsten en door VacatureOverzicht.com verrichte handelingen worden berecht door de bevoegde rechter in Spanje.

Artikel 15: Ongeldig, nietig of onuitvoerbaar

Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze algemene voorwaarden of een op deze algemene voorwaarden gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze artikelen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van dat artikel of deze artikelen zoveel mogelijk benaderen en / of geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig blijven.

Artikel 16: Slotbepaling

VacatureOverzicht.com heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten toepasselijk te verklaren. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van kracht 30 dagen na publicatie op de website van VacatureOverzicht.com.

 

Inloggen Kandidaat